Kodex chování společnosti Auto Hégr, a. s.

Úspěch společnosti Auto Hégr, a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „podnik“) závisí z převážné míry na skutečnosti, že my všichni, to znamená členové správní rady, prokuristé, vedoucí pracovníci a každý jednotlivý zaměstnanec, budeme spolu jednat etickým a čestným způsobem. To také znamená, že si budeme interně, ale i směrem ven předávat pravdivé, podrobné a včasné informace. Naším společným cílem je, převzít společnou odpovědnost za náš podnik a chránit tak dobrou pověst našich koncernových značek. Přitom máme stále na paměti zásadu trvalé udržitelnosti a jsme si vědomi ekonomických, sociálních a ekologických aspektů našeho jednání. Nedílnou součástí této cesty je skutečnost, že budeme vždy a všude dodržovat pravidla, která v našich závodech platí. Členové správní rady, prokuristé a vedoucí pracovníci zde mají velice odpovědnou roli: mají sloužit za příklad a musejí předcházet nevhodnému chování v daném podniku, musejí chránit své zaměstnance a po všech stránkách vhodně reprezentovat náš podnik. Tento kodex chování by nám měl všem pomoci tím, že jsou zde na základě příkladů uvedeny možné oblasti rizik a konfliktů a jejich význam pro celou naši skupinu. Obsah tohoto kodexu chování je shrnut ve třech základních bodech: Naše odpovědnost jako člena společnosti; Naše odpovědnost jako obchodního partnera; Naše odpovědnost na pracovišti.

Tento kodex chování nám slouží jako závazné vodítko v naší každodenní práci. Je doplněn interními předpisy a normami, jakož i pracovně smluvními dohodami. Kromě toho samozřejmě dodržujeme i národní a mezinárodní zákonná ustanovení. To znamená, že se nepodílíme na činnostech, které mají cokoliv společného s podvodem, zpronevěrou, vydíráním, krádeží, defraudací nebo s jakýmkoliv jiným vědomým jednáním, které by mělo za následek majetkovou újmu našich zákazníků nebo třetích osob. Nedodržování tohoto kodexu chování může vést ke značným škodám, a to nejen pro naši společnosti, ale také pro naše zaměstnance, obchodní partnery a samozřejmě i pro akcionáře. Tento kodex chování je tedy pro nás všechny závazný, nezávisle na tom, zda působíme v naší společnosti jako zaměstnanci, vedoucí pracovníci nebo členové představenstva. Porušování tohoto kodexu chování nebudeme v žádném případě tolerovat. Kdo tento kodex chování poruší, musí počítat s důsledky, které mohou sahat - dle závažnosti porušení - od pracovně právních opatření, přes občanskoprávní nároky na odškodnění až k trestněprávnímu stíhání. Aby k těmto nepříjemným důsledkům nedocházelo, je v odpovědnosti každého z nás, se s kodexem chování dobře seznámit, zahrnout ho do pracovního jednání a řídit se jim také při svém rozhodování. V případě pochybností vám zajistíme kompetentní radu.

 

1) Naše odpovědnost jako člena společnosti 

Z naší společenské odpovědnosti automaticky vyplývá, že dbáme zákonů a dodržujeme je. Při všech obchodních rozhodnutích máme povinnost, dodržovat právní řád, v rámci něhož jednáme. Každý zaměstnanec Společnosti musí dbát na svoji společenskou odpovědnost, především na blaho člověka a životního prostředí a musí zajistit, že náš podnik bude přispívat k trvale udržitelnému rozvoji. Konkrétně vyplývají ze společenské odpovědnosti Společnosti tyto zásady:

Lidská práva 

Ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů a v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod je uvedeno, jaké požadavky a očekávání má mezinárodní společenství v oblasti dodržování lidských práv.

Po celém světě dodržujeme, chráníme a podporujeme platné předpisy na ochranu lidských práv a práv dětí (dále jen lidská práva), která jsou pro nás základními a všeobecně platnými požadavky. Odmítáme jakoukoliv formu dětské, nucené a nedobrovolné práce, jakož i jakoukoliv formu moderního otroctví a obchodování s lidmi. To platí nejen pro spolupráci v rámci skupiny našich podniků, ale samozřejmě také pro přístup k naším obchodním partnerům.

Můj přínos: I já, jako zaměstnanec, mohu přispět k dodržování lidských práv. Respektuji lidská práva jako základní milník a pozorně si všímám porušování lidských práv, ke kterým může v mém okolí docházet. Pokud se v mém pracovním prostředí objeví jakékoliv náznaky porušování lidských práv, zajistím, aby bylo jejich porušování zamezeno resp. zabráněno. Pokud to bude nutné, informuji o této skutečnosti svého nadřízeného nebo kontaktní osobu uvedenou v tomto kodexu.

Rovnost šancí a stejné zacházení

Rovnost šancí a stejné zacházení jsou základními předpoklady férového a otevřeného jednání bez předsudků. Společnost podporuje uctivé a partnerské jednání, na základě různorodosti názorů a tolerance. Pouze tak budeme schopni, dosáhnout nejvyššího stupně produktivity, konkurenceschopnosti a inovačních schopností, kreativity a efektivnosti.

Všem nabízíme stejné šance. Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme diskriminaci z důvodu etnické či národní příslušnosti, pohlaví, vyznání, světového názoru, věku, postižení, sexuální orientace, barvy kůže, politické příslušnosti, sociálního původu či jiných zákonem chráněných vlastností. Chceme žít v rozmanitém a mnohotvárném prostředí a aktivně podporujeme začlenění každého pracovníka, což je v zájmu celého našeho podniku. Výběr, zařazení a povyšování našich zaměstnanců probíhá výlučně na základě jejich kvalifikace a schopností.

Můj přínos: Dodržuji zásady rovnosti příležitostí a rovného zacházení a nabádám ostatní v mém okolí ke stejnému chování. Pokud zjistím porušování zásad rovnosti příležitostí a rovného zacházení (např. znevýhodňováním, šikanou nebo mobbingen), upozorním danou osobu na nevhodné chování. Pokud by mé upozornění nemělo přímý dopad za změnu chování dané osoby, nahlásím případ na osobní oddělení nebo oslovím kontaktní osobu uvedenou v tomto kodexu.

Konformita a bezpečnost produktů 

Denně přichází do styku s našimi produkty a službami ohromné množství lidí. Společnost je odpovědná za to, aby byla vyloučena pokud možno všechna rizika, škody a ohrožení na zdraví, bezpečnosti, životního prostředí a majetku, ke kterým může při styku s těmito produkty a službami docházet.

Je proto nejen zákonnou povinností, ale také naším požadavkem, dodržovat zákonné a úřední předpisy, jakož i interní standardy platné pro naše produkty. Naše produkty odpovídají danému standardu technického vývoje a byly vyvinuty v souladu se zákonnými předpisy. Toto je kontinuálně a systematicky zajišťováno příslušnými procesy a postupy, jakož i sledováním vozidel přímo v provozu. Zde neděláme žádné kompromisy. Staráme se o to, aby i při nepatrných odchylkách byla zavedena včas vhodná opatření.

Můj přinos: Pokud budu mít podezření nebo pochybnosti, zda v rámci našich produktů nedochází k porušování předpisů nebo ohrožení osob, zakročím. Nahlásím daný případ mému nadřízenému a na příslušná místa v podniku, například osobě odpovědné za bezpečnost výrobku.

Ochrana životního prostředí

Koncern Volkswagen rovněž tak Škoda Auto, a.s. a Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává po celém světě automobily, služby a řešení v oblasti mobility. Cílem naší společnosti je, stát se globálním poskytovatelem individuální a trvale udržitelné mobility. Přitom je si naše společnost své odpovědnosti při ochraně životního prostředí vědoma.

Jako podnikatelský subjekt neseme spoluzodpovědnost za nezávadnost pro životní prostředí a trvalou udržitelnost našich produktů, provozoven a služeb. Sázíme na ekologické, pokrokové a účinné technologie, které zavádíme do našich produktů po celých jejich životní cyklus. Již při vývoji a výrobě dbáme na šetrné zacházení s přírodními zdroji, na neustálé snižování dopadů na životní prostředí a na dodržování zákonů a pravidel ochrany životního prostředí. Kromě toho neustále prověřujeme ekologičnost produktů a výrobních postupů z hlediska novinek v této oblasti a provádíme rovněž nezbytné optimalizace. Jsme odpovědnými členy naší společnosti a partnery politických představitelů. S oběma stranami hledáme budoucí koncepty mobility a snažíme se vytvořit ekologicky udržitelný rozvoj v této oblasti.

Můj přínos: V rámci své činnosti dbám na otázky ochrany životního prostředí a zacházím účelně a šetrně s přírodními zdroji. Zajišťuji, aby mé činnosti měly co nejmenší negativní dopady na životní prostředí, a aby probíhaly v souladu se zákony a předpisy ochrany životního prostředí.

Dary, sponzorování a dobročinnost 

Společnost poskytuje dary (to znamená dobrovolnou podporu bez protiplnění) a sponzorské příspěvky (to znamená podporu na základě smluvně stanoveného protiplnění) s cílem, zvýšení respektu a pozitivního vnímání v rámci veřejnosti. Z důvodu konfliktu zájmů a zaručení jednotného chování v celém podniku jsou dary a sponzorská činnost povoleny pouze v rámci příslušného právního řádu a v souladu s aktuálními ustanoveními Společnosti.

Poskytujeme peněžní a věcné dary pro tyto oblasti: věda a výzkum, vzdělávání, charitativní účely, sport, kultura, církev a církevní instituce. Kromě toho jsou dary poskytovány pouze zařízením, která jsou uznána jako všeobecně prospěšná či která jsou oprávněna přijímat dary v rámci speciálních předpisů. Dary a sponzorská činnost je u nás možná pouze v rámci transparentního schvalovacího procesu.

Můj přínos: Pokud si myslím, že je sponzorování v určité oblasti třeba, obrátím se nejprve na příslušné útvary podniku (např. komunikace, vnější vztahy a marketing). Poskytování darů probíhá vždy transparentním způsobem, to znamená, že je příjemce daru a potvrzení o přijetí daru příjemci vždy zdokumentováno a je možné tyto skutečnosti prověřit. Dodržuji interní procesy a neschválím poskytování žádných darů, které by mohly poškodit pověst našeho podniku.

Komunikace a marketing

Společnost klade důraz na jasnou a otevřenou komunikaci se zaměstnanci, obchodními partnery, akcionáři a investory, s tiskem a s dalšími oprávněnými a legálními držiteli podílů. Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování interních pravidel při komunikaci, z důvodu zaručení jednotné a konzistentní prezentace celého koncernu. Přitom každý náš pracovník respektuje práci svého obchodního partnera a váží si jeho profesního a osobního vystupování.

Abychom si udrželi důvěru zákazníků, investorů a ostatních akcionářů, dbáme na jednotnou a jasnou komunikaci. Před příslibem provedení plánovaných opatření v rámci komunikace a marketingu, projednáme tyto kroky nejprve s příslušným odborným útvarem.

Můj přínos: Směrem k veřejnosti neposkytuji za naši společnost žádná vyjádření a v případě dotazů odkáži tázajícího se na oddělení komunikace. Pokud budu vyjadřovat své názory na veřejných, odborných nebo kulturních akcích a na internetu, vždy zdůrazním, že se jedná pouze o můj osobní názor. O správném chování na sociálních sítích se informuji v dokumentu naší Společnosti.

 Politické lobby 

Politika a zákonodárství mají vliv na ekonomické rámcové podmínky podnikatelské činnosti. Také Společnost ovlivňuje svoji účastí v obchodním styku celou společnost a může v rámci politického hájení zájmů (lobbingu) cíleně ovlivňovat pozici podniku v rámci rozhodovacích procesů (např. v rámci záměrů legislativní činnosti).

Lobbing provozujeme centrálně a dle zásad otevřenosti, vysledovatelnosti a odpovědnosti. Neutralita při jednání s politickými stranami a zájmovými skupinami je pro nás samozřejmostí. Nekalé ovlivňování politických rozhodnutí a legislativy není povoleno.

Můj přínos: Pokud k tomu nejsem zplnomocněn, nepokouším se, jménem našeho podniku ovlivňovat politická rozhodnutí. Pokud jsem k této činnosti zplnomocněn, dodržuji při jejím vykonávání příslušné interní směrnice.

 

2) Naše odpovědnost jako obchodního partnera 

Pokud si chcete v obchodním styku zajistit hodnověrnost a důvěru, jsou nejdůležitější integrita, transparentnost a férovost. Společnost klade proto maximální důraz, na důslednou realizaci a jasné vysvětlování zákonných rámcových podmínek, koncernových směrnic a podnikových hodnot. Sem patří také to, že naše výrobky a služby poskytujeme výhradně přes naše schválené formy prodeje. Konkrétně vyplývají z odpovědnosti Společnosti jako obchodního partnera tyto zásady:

 Konflikt zájmů 

Možný konflikt zájmů existuje, pokud soukromé zájmy některého z našich zaměstnanců kolidují nebo by mohly kolidovat se zájmy Společnosti. Podobný konflikt zájmů může vyplývat především z vedlejších činností. Pokud zaměstnanec upřednostní své osobní zájmy, zájmům podniku, může to podnik poškodit.

Respektujeme osobní zájmy a soukromý život našich kolegů. Klademe však velký důraz na to, abychom předcházeli konfliktům mezi soukromými a obchodními zájmy, a to i při pouhé pravděpodobnosti jejich možného vzniku. Rozhodujeme s výhradně na základě věcných kritérií a nenecháváme se ovlivnit osobními zájmy a vztahy.

Můj Přínos: Snažím se zabránit jakémukoliv konfliktu zájmů, a to pravděpodobnému i skutečnému, a tento konflikt zájmů oznámím svému nadřízenému a příslušnému osobnímu oddělení. Společně pak nalezneme řešení, které nebude mít negativní dopad na zájmy našeho podniku.

Dárky, pohoštění a pozvání

                Příspěvky ve formě dárků, pohoštění a pozvání jsou v obchodních vztazích široce rozšířeny. Pokud jsou tyto příspěvky udržovány v přiměřeném rozsahu a pokud neporušují interní a zákonná ustanovení, je to v pořádku. Pokud však podobné příspěvky tento rámec překračují a slouží k ovlivnění třetích osob, může to mít trestně právní důsledky.

V interní směrnici, která se týká dárků, pohoštění a pozvání na různé akce je uvedeno, jaké příspěvky jsou v této oblasti ještě přiměřené a jaké kontrolní kroky je třeba při přijímání a poskytování podobných příspěvků vzít v úvahu.

Můj přínos: Seznámím se se směrnicí, která se týká dárků, pohoštění a pozvání na různé akce a tuto směrnici budu pečlivě dodržovat. Prověřím své chování v této souvislosti z hlediska toho, zda zde může existovat konflikt zájmů. 

Zákaz korupce 

Korupce je velice závažným problémem v obchodním styku. Vede k chybnému rozhodování, brání pokroku a inovacím, deformuje konkurenční prostředí a škodí celé naší společnosti. Korupce je zakázána. Může mít za následek peněžní pokuty pro Společnost a trestní stíhání příslušného zaměstnance.

Klíčem k našemu úspěchu je kvalita našich výrobků a služeb. Korupci v žádném případě nebudeme tolerovat. Podporu pro naše obchodní partnery, zákazníky a další třetí osoby, poskytujeme pouze v rámci zákonných přípustných rámcových podmínek a stanovených procesů.

Můj přínos: Nikdy nebudu podplácet nikoho jiného a nenechám se nikdy podplatit, a to přímo či nepřímo. Před tím, než přijmu či poskytnu nějaký dar, pozvání či pohoštění se na vlastní odpovědnost budu informovat o interních předpisech v této oblasti. Pokud budu mít nějaké podezření týkající se korupce, nahlásím ho neprodleně kontaktní osobě uvedené v tomto kodexu. 

Přístup k veřejným činitelům a nositelům mandátu 

V rámci přístupu k veřejným činitelům a nositelům mandátu, vládním činitelům, úřadům a ostatním veřejným institucím platí často speciální právní podmínky, přičemž i jedno nedodržení těchto podmínek může mít dalekosáhlé následky a vyřadit tak Společnost ze zadávání veřejných zakázek.

 Naše kontakty s veřejnými činiteli a nositeli mandátu jsou vytvářeny výhradně na základě práva a zákona, jakož i na základě interních ustanovení na zabránění konfliktu zájmů a korupce. Neprovádíme rovněž žádné platby veřejným činitelům, tzv. facilitation payments, za účelem urychlení běžných úředních výkonů.

Můj přínos: Jsem si vědom skutečnosti, že při styku se zadavateli z oblasti veřejného sektoru, platí přísná pravidla, na která se budu informovat. Kontaktním partnerem je oddělení vnějších vztahů. 

 Zákaz praní špinavých peněz a financování terorismu 

Téměř ve všech zemích světa existují zákony týkající se praní špinavých peněz a financování terorizmu. O praní špinavých peněz hovoříme v těch případech, kdy peněžní prostředky či jiné movité věci pocházející přímo či nepřímo z trestné činnosti, jsou uváděny do legálního ekonomického oběhu a takto je maskován jejich skutečný původ. O financování terorismu hovoříme v těch případech, kdy jsou peněžní či jiné prostředky poskytovány na podporu teroristických činů nebo na podporu teroristických organizací. Ručení vzhledem k praní špinavých peněz nepředpokládá informovanost účastníka o tom, že se daným právním úkonem nebo příslušným převodem peněz budou tyto peníze prát. I neúmyslná spolupráce při praní špinavých peněz může mít za následek výrazné tresty pro všechny zúčastněné.

Prověřujeme totožnost zákazníků, obchodních partnerů a třetích osob, se kterými uzavíráme obchody. Je naším jasným cílem, udržovat obchodní vztahy se seriózními partnery, jejichž obchodní činnost je v souladu se zákonnými předpisy a jejichž provozní prostředky mají legitimní původ. Přicházející platby okamžitě přiřazujeme k příslušnému plnění a zaúčtujeme je. Zajišťujeme transparentní a otevřené toky plateb.

Můj přínos: V žádném případě neprovádím žádná opatření, která by mohla být v rozporu s tuzemskými nebo zahraničními předpisy, které se týkají praní špinavých peněz. Jsem pozorný a sleduji podezřelé chování zákazníků, obchodních partnerů a dalších třetích osob. Pokud mám dojem, že může být toto podezření oprávněné, okamžitě se obrátím na osobu pověřenou praním špinavých peněz nebo oslovím kontaktní osobu uvedenou v tomto kodexu. V oblasti své odpovědnosti dodržuji všechny předpisy týkající se záznamů a účetní evidence jednotlivých transakcí a smluv. 

Účetní evidence a vypracování finančních zpráv 

Pouze v případě řádně vedené účetní evidence a vypracovávání finančních zpráv může Společnost získat důvěru veřejnosti, svých akcionářů a smluvních partnerů. Pokud by docházelo k problémům v této oblasti, může to mít závažné dopady pro celý podnik a také pro odpovědné osoby.

Dodržujeme zákonné rámcové podmínky týkající se řádné účetní evidence a vypracovávání finančních zpráv. Naší nejvyšší zásadou je transparentnost a korektnost. V tomto smyslu informujeme pravidelně všechny účastníky kapitálového trhu o aktuální finanční situaci a o obchodní činnosti. Včas zveřejňujeme pravidelné uzávěrky, které jsou vypracovány v souladu s tuzemskými a mezinárodními účetními předpisy.

Můj přinos: Veškeré procesy organizuji tak, aby mohla být všechna obchodní finanční data zaevidována do evidence správně a včas. V případě dotazů, které se týkají správné evidence dat, se obrátím na svého nadřízeného nebo na příslušné finanční oddělení. 

Daně a cla 

Z důvodu našich celosvětových aktivit a při získávání nových trhů, musíme dodržovat různé zákonné zahraniční obchodní předpisy a ustanovení daňového a celního práva. Dodržování daňových a celních předpisů vytváří důvěru u zákazníků, finančních úřadů a také u veřejnosti. Pokud by docházelo k problémům v této oblasti, může to mít závažné finančních následky a dopady na dobrou pověst pro celý koncern Volkswagen a také negativní důsledky pro odpovědné osoby.

Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti při plnění daňových a celních povinností a důsledně se hlásíme k dodržování tuzemských a mezinárodních právních předpisů.

Můj přínos: Nastavím naše vnitřní procesy a struktury takovým způsobem, aby byly daně a cla, které mají jednotlivé společnosti v rámci koncernu odvádět, stanoveny řádně, včas a ve stanovené výši, tyto platby uvedu v rámci reportingu a zajistím jejich vyplacení příslušnému finančnímu úřadu. Pokud zjistím ve svém profesním okolí podezření z porušení daňových či celních předpisů, využiji veškeré možnosti, těmto porušením zabránit, resp. je překazit. Pokud to není možné, obrátím se na příslušnou kontaktní osobu z oddělení daní a cel. 

Férová a volná hospodářská soutěž 

Férová a volná hospodářská soutěž je chráněna platnými zákony o ochraně hospodářské soutěže a kartelovými zákony. Dodržování těchto zákonů zaručuje, že na trhu nebude docházek k deformacím konkurence - pro blaho všech účastníků trhu. Zakázány jsou především dohody a dohodnuté způsoby chování mezi konkurenčními podniky, které by měly za následek zabránění nebo omezení volné soutěže. Zakázáno je rovněž zneužití dominantního postavení na trhu. K podobnému zneužívání může docházet například při různém zacházení se zákazníky bez věcného oprávnění (diskriminace), při odmítnutí dodávek, při prosazování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen a podmínek nebo při sdružených obchodech bez věcného zdůvodnění požadovaných dalších služeb. Chování v rozporu s hospodářskou soutěží nejen může výrazně poškodit pověst Společnosti, ale může znamenat i značné pokuty a penále.

Naše obchody uzavíráme výhradně dle výkonnostní zásady a na základě tržního hospodářství, jakož i na základě volné, neomezené hospodářské soutěže. Rádi se poměřujeme s ostatními konkurenty a vždy přitom dodržujeme zákony a etické principy. S našimi konkurenty, dodavateli a zákazníky neuzavíráme žádné dohody odporující volné soutěži. Pokud by náš podnik zaujímal dominantní postavení na trhu, nebudeme ho zneužívat. Při jednání s autorizovanými prodejními partnery budeme dodržovat specifické rámcové podmínky z oblasti kartelového práva, týkající se prodejních systémů.

Můj přínos: Při každém kontaktu s konkurenty dbám na to, aby zde nezazněly žádné informace, které by mohly naznačovat současné nebo budoucí obchodní chování poskytovatele informací. Při rozhovorech nebo v rámci jiného kontaktu s konkurenty se vyvaruji témat, která jsou důležitá pro vzájemnou soutěž. Sem patří kromě jiného ceny, tvorba cen, obchodní plány, stav vývoje či dodací lhůty.

 Nákup 

Společnost je v rámci své obchodní činnosti smluvně propojena s celou řadou dodavatelů a poskytovatelů služeb.

Dodavatele a poskytovatele služeb vybíráme dle věcných kritérií. Při nákupu produktů a služeb zapojíme příslušné oddělení nákupu, dle platných zásad týkajících se nákupu.

Můj přínos: Nebudu upřednostňovat jednostranně a bez věcného důvodu nějakého dodavatele či poskytovatele služeb a vyhnu se jakémukoliv konfliktu zájmů. Nebudu nakupovat jakékoliv produkty či služby, aniž bych se předem informoval o daných možnostech trhu a o alternativních dodavatelích. Budu postupovat dle platných zásad týkajících se nákupu a do procesu nákupu zahrnu příslušné oddělení nákupu. 

Kontrola exportu 

Přeshraniční obchodní styk podléhá v rámci kontroly exportu zákazům, omezením, schvalovacím podmínkám nebo jiným kontrolním opatřením. Kontrolně právní ustanovení v rámci exportu se týká kromě zboží také technologií a softwaru. Kromě vlastního exportu jsou zde popsány také dočasné vývozy, jako je např. převoz předmětů a technických výkresů na služební cesty, jakož i přenosy dat např. e-mailem nebo pomocí cloudů. Nezávisle na způsobu dodání jsou i nadále zcela zakázány obchody s osobami či podniky, které jsou uvedeny na sankčních seznamech.

Dbáme na dodržování všech předpisů, které se týkají importu a exportu zboží, služeb a informací.

Můj přínos: Při rozhodování o importu nebo exportu produktů a služeb vždy prověřím, zda toto rozhodnutí případně nepodléhá exportní kontrole. V případě pochybností se poradím s oddělením pro oblast práva z oblasti zahraničních vztahů a cel.

 Zákaz zasvěceneckých obchodů 

Zákonná ustanovení (v Evropě je to především Vyhláška o ochraně proti zneužívání trhu (MMVO)) zakazují využívání či předávání dále zasvěceneckých informací při nákupu nebo prodeji akcií, jiných cenných papírů či finančních nástrojů. To samé platí pro oblasti doporučení třetím osobám nebo podněcování třetích osob k uzavírání zasvěceneckých obchodů nebo k neoprávněnému vyzrazování zasvěceneckých informací. Další zákazy mohou být obsaženy v právním řádu dané země. Zasvěcenecké informace jsou přesné informace o pro veřejnost neznámých okolnostech, které mohou sloužit k tomu, ovlivnit při zveřejnění kurzy určitých akcií, např. akcií společnosti Volkswagen nebo jiných finančních nástrojů.

Se zasvěceneckými informacemi týkajících se burzovních kurzů nakládáme v souladu s ustanoveními kapitálového trhu a nebudeme tolerovat žádné zasvěcenecké obchody. Poznatky o zasvěceneckých procesech a záměrech smíme využívat pouze interně v rámci platných vnitřních provozních ustanovení a nesmíme je předávat třetím osobám, a to ani rodinným příslušníkům (např. manželům a manželkám.

 

3) Naše odpovědnost na pracovišti 

Ve vlastním zájmu Společnosti je, chránit zdraví a bezpečnost každého svého zaměstnance. Ochrana a bezpečnost se vztahují také na data zaměstnanců a zákazníků, jakož i na specifické know-how daného podniku a na majetek podniku. Z oblasti odpovědnosti na pracovišti vyplývají tyto jednotlivé zásady pro Společnost:

Ochrana při práci a ochrana zdraví 

Společnost bere svoji odpovědnost z hlediska zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců velice vážně. Poskytujeme ochranu při práci a ochranu zdraví v rámci platných národních předpisů, jakož i na základě politiky ochrany zdraví a bezpečnosti práce v daném závodě.

Díky neustálému zlepšování pracovních podmínek a díky množství preventivních opatření a opatření na podporu zdraví, udržujeme a podporujeme zdraví, výkonnost a spokojenost našich zaměstnanců.

Můj přínos: Dodržuji předpisy týkající se ochrany při práci a ochrany zdraví. Nikdy neohrožuji zdraví a bezpečnost mého kolegy či obchodního partnera. V rámci svých kompetencí využívám všechna přiměřená a zákonná opatření, aby moje pracoviště bylo vždy bezpečným místem. Dobrovolným využíváním preventivních opatření a opatření na podporu zdraví přispívám k udržení a zlepšování svého zdravotního stavu. 

Ochrana osobních údajů 

Na ochranu privátní sféry existují pro manipulaci s osobními daty speciální zákonná ustanovení. Zjišťování, ukládání, zpracovávání a další využívání osobních dat vyžaduje vždy souhlas dané osoby, smluvní ustanovení nebo jiný zákonný podklad.

Chráníme osobní data našich zaměstnanců, bývalých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a ostatních osob. Osobní data sbíráme, zjišťujeme, zpracováváme, využíváme a ukládáme pouze v souladu se zákonnými předpisy.

Můj přínos: Beru na vědomí, že zjišťování, ukládání, zpracovávání a další využívání osobních dat vyžaduje vždy souhlas dané osoby, smluvní ustanovení nebo jiný zákonný podklad. Všechny součásti zpracování informací musejí být zajištěny takovým způsobem, aby byla zaručena důvěrnost, integrita, dostupnost a průkaznost chráněných informací, a aby bylo zabráněno nepovolanému internímu a externímu využívání těchto informací. V případě pochybností se obrátím na svého nadřízeného nebo na příslušné oddělení, které se zabývá ochranou dat. 

Bezpečnost a ochrana informací, poznatků a duševního vlastnictví 

Koncern Volkswagen je majitelem mezinárodních chráněných patentů a kromě toho disponuje rozsáhlým množstvím provozních a obchodních tajemství, jakož i technického know-how. Tyto znalosti jsou základem našeho obchodního úspěchu. Nepovolené vyzrazení těchto znalostí může způsobit našemu podniku rozsáhlé škody a pro daného pracovníky to může mít za následek pracovně právní, občansko-právní a trestně právní dopady.

Jsme si vědomi hodnoty našeho interního know-how a tyto informace pečlivě střežíme. Uznáváme právo na duševní vlastnictví našich konkurentů, obchodních partnerů a dalších třetích osob.

 Můj přínos: Se všemi informacemi Společnosti zacházím velice opatrně a nepředávám je dále. Obzvláště obezřetně zacházím s informacemi, které představují technické know-how, poznatky z oblasti patentů, provozní a obchodní tajemství. 

IT- bezpečnost 

Informační technologie (IT), resp. elektronické zpracování dat (EZD) je součástí každodenní práce v rámci Společnosti, přináší však řadu rizik. Sem patří především ovlivnění zpracovávaných dat škodlivými programy (viry), ztráta dat z důvodu programových chyb nebo zneužití dat (např. hackery).

 Dbáme na bezpečnost IT a EZD a dodržujeme příslušné předpisy.

 Můj přínos: Seznámím se s příslušnými bezpečnostními předpisy IT a dodržuji příslušná zde uvedená ustanovení. Jsem si vědom skutečnosti, že nezaheslovaný přenos dat (např. pomocí e-mailu nebo USB flash disku) není bezpečný. 

Nakládání s jměním podniku 

Materiální a nemateriální jmění Společnosti slouží k tomu, podporovat naše spolupracovníky při dosahování obchodních cílů společnosti a toto jmění se smí využívat pouze v rámci provozních předpisů.

Respektujeme materiální a nemateriální jmění podniku a nevyužíváme ho pro jiné než provozní účely.

Můj přínos: Dodržuji všechna provozní ustanovení a s jměním podniku zacházím šetrně a opatrně.


4) Podpora

V případě potřeby vám externí a interní oddělení nabídnou podporu v oblasti zacházení s tímto kodexem chování. Kromě toho platí v celém koncernu další osobní závazky a principy.

Zastoupení zaměstnanců: Uznáváme základní právo zaměstnanců na založení odborů a zastoupení zaměstnanců. Hlásíme se k závazku, s odbory otevřeně na základě vzájemné důvěry spolupracovat, vést s nimi konstruktivní a kooperativní dialog a snažit se o splnění vzájemných požadavků. Součástí naší podnikové kultury je profesionální přístup k dialogu s odbory, který nepřipustí vzájemné zvýhodňování ani diskriminaci. Zajištění budoucnosti Společnosti a jejich zaměstnanců probíhá v duchu kooperativního zvládání konfliktů a sociálních závazků na základě a s cílem zajištění ekonomické a technologické konkurenceschopnosti. Hospodárnost a zajištění pracovních míst jsou našim společných cílem.

Pomoc / kontakt / oznamovací systém: Naším prvním kontaktním partnerem v případě dotazů resp. nejistoty ohledně Kodexu chování je nadřízený. Kromě toho se můžeme obrátit také na zastoupení zaměstnanců. Dále má každý z nás v podniku k dispozici také zaměstnance s označením Compliance Officer a kontakt na něj pro další dotazy: marketing@auto-hegr.cz. Kromě toho můžeme zasílat stížnosti a upozornění v rámci stávajících podnikových předpisů na příslušné odborné útvary. Pokud v našem okolí zjistíme možné porušování Kodexu chování či závažné porušení pravidel, můžeme to nahlásit s uvedením svého jména či anonymně. Pokud vedoucí pracovníci od úrovně managementu mají konkrétní důkazy o závažném porušení pravidel, mají povinnost jednat jako náš vzor a případné podezření neprodleně nahlásit na příslušná místa. Pokud vedoucí pracovníci tuto povinnost nesplní, dopouští se tím sami závažného porušení pravidel, pro které platí příslušný postih. Základ systému tvoří jednotné a rychlé procesy, profesionální zpracování podnětů na bázi důvěry ze strany interních expertů. V rámci férového a transparentního postupu chrání Oznamovací systém náš podnik, dotčené osoby i osoby předávající upozornění. Zneužití našeho Oznamovacího systému netolerujeme: Osoby, které Oznamovací systém vědomě zneužívají, se tím samy dopouštějí závažného porušení pravidel, které je sankcionováno pracovně právními opatřeními. Stejně tak netolerujeme, pokud je na oznamovatele vyvíjen nátlak nebo pokud je diskriminován. I to představuje závažné porušení pravidel, které je sankcionováno pracovně právními opatřeními. Pro dotčenou osobu platí presumpce neviny, dokud nebylo porušení prokázáno. K tomu také patří, že vyšetřování se provádí pouze v případě existence konkrétních důkazů o závažném porušení pravidel.

Verze 01/2023